KWCA stiftelse

Persondata i Karl Wedell og comtesse Agnes stiftelse (fond).

Generelle persondatapolitik
Denne persondatapolitik er gældende for de nedenfor nævnte selskaber i koncernen:

* Karl Wedell og comtesse Agnes stiftelse (fondsudelinger)

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Koncernen behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Fair og transparent behandling

Når vi beder dig om at stille persondata til rådighed for os, oplyser vi dig i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke formål.
Du vil modtage oplysning herom på tidspunktet for indsamlingen af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og for at sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores løbende kontakt med dig.
De data, vi anvender, vil afhænge af det konkrete formål, men kan blandt andet omfatte:

  • Almindelige persondata, fx kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail)
  • CPR-nummer
  • Følsomme data (Demografi, Sociale forhold, økonomi, personlig livshistorie, tro/overbevisninger)

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemmelser af Fondens uddelinger af midler. Fundats nærmere fastsatte regler (se nedenfor), afgøre hvilken data der er behov for.

Fundats:

1. At understøtte trængende enker eller medlemmer af den Wedell-Wedellsborgske slægt eller værdigt ægtefødt afkom af familien, hvis fader eller moder er født Wedell, efter de i § 5 i nærværende fundats nærmere fastsatte regler, 2. At understøtte beboere på det tidligere grevskab Frijsenborg, som af bestyrelsen anses for værdige hertil, og som opfylder de i § 6 i nævrværende fundats nærmere fastsatte regler, 3. At understøtte personer, der ikke modtager eller har modtaget kontanthjælp efter bistandsloven, herfra er dog undtaget sygehjælp, og som A. Er født i de sogne, hvor grevskabet Wedellsborg i sin tid var største lodsejer, nemlig Husby, Tanderup, Sandager, Kerte, Føns, Ørslev,Udby, Balslev, Gamborg og Bogø sogne, eller B. Er eller har været bruger af ejendomme tilhørende det tidligere grevskab Wedellsborg eller ejeren af Wedellsborg Hovedgård, samt enker efter sådanne, eller C. Er eller har været ansat hos besidderen, eller enker efter sådanne, af det tidligere grevskab Wedellsborg eller ejeren af Wedellsborg Hovedgård, herunder skovarbejdere.

Det sker, når vi har brug for:

  • Administration af fonds uddelinger og din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Videregivelse af din persondata

Vi videregiver og overlader i nødvendigt og relevant omfang dine oplysninger til andre selskaber inden for Vores koncern samt til interne partnere (dette omfatter kontorpersonale, ejer og bestyrelsesmedlemmer).

I sådanne tilfælde vil behandlingen af dine persondata alene ske efter vores instruks til den pågældende part.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at behandle dem, fx hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Vi gør dog opmærksom på, at dit samtykke er nødvendigt for behandling af din ansøgning til fondes midler.

Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi tager IT- og datasikkerheden alvorligt og har derfor vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgangen til de data, vi behandler om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, vil vi meget gerne høre fra dig. Du har du ret til at få unøjagtige eller forkerte data rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at rette eller ophøre med behandlingen af dine persondata.

Kontakt

Henvendelser vedrørende denne persondatapolitik eller øvrige henvendelser omkring Frijsenborg og Wedellsborg koncernens behandling af dine persondata kan rettes til:

Karl Wedells og comtesse Agnes stiftelse Linen 62
8450 Hammel
Telefon: 86 96 14 00

Mail: persondata@frijsenborg.dk ”mærk med KWCA”