Fonde og legater

Frijsenborg og Wedellsborg er stiftere af to fonde og legater. I dag fungerer de to som et samlet hele, og går under navnet
Lensgreve Karls Wedells og Comtesse Agnes' Stiftelse.

Formålet med vores fonde og legater

§3.1. At understøtte trængende enker eller medlemmer af den Wedell-Wedellsborgske slægt eller værdigt ægtefødt afkom af familien, hvis fader eller moder er født Wedell, efter de i § 5 i nærværende fundats nærmere fastsatte regler

§3.2. At understøtte beboere på det tidligere grevskab Frijsenborg, som af bestyrelsen anses for værdige hertil, og som opfylder de i § 6 i nærværende fundats nærmere fastsatte regler

§3.3. At understøtte personer, der ikke modtager eller har modtaget kontanthjælp efter bistandsloven, herfra er dog undtaget syge- hjælp, og som

a) er født i de sogne, hvor grevskabet Wedellsborg i sin tid var største lodsejer, nemlig Husby, Tanderup, Sandager, Kerte, Føns, Ørslev, Udby, Balslev, Gamborg og Bogø sogne, eller

b) er eller har været bruger af ejendomme tilhørende det tidligere grevskab Wedellsborg eller ejeren af Wedellsborg Hovedgård, samt enker efter sådanne, eller

c) er eller har været ansat hos besidderen, eller enker efter sådanne, af det tidligere grevskab Wedellsborg eller ejeren af Wedellsborg Hovedgård, herunder skovarbejdere.

Adgang til legater for familien Wedell-Wedellsborg

Adgang til at komme i betragtning ved uddeling af Fondens legater under § 3, punkt 1 har under betingelse af Dansk indfødsret:

§5.1. Ægtefødte, hvis fader eller moder ved fødsel er eller har været berettiget til som medlem af linjen Wedell-Wedellsborg at bære dennes navn, og

§5.2. Enker efter medlemmer af linjen Wedell-Wedellsborg, der opfylder kravet i punkt 1.

Hvor særlige omstændigheder er til stede kan kvinder, som ved ægteskab har mistet deres danske indfødsret, få dispensation fra denne betingelse. Dispensation gives af bestyrelsen.

De der er nærmest beslægtede med fondens stifter, skal ved tildelingen af legater og pensioner foretrækkes for fjernere beslægtede, når omstændighederne ellers er lige.

Bestyrelsen kan bevilge legater i en nærmere bestemt årrække, eller pensioner for livstid, til de under punkt 1. nævnte, for så vidt de er, eller har været i ægteskab samt til de under punkt 2. nævnte enker. Bestyrelsen har ret til at ligestille ældre, ugifte kvinder med enker.

Bestyrelsen kan ligeledes bestemme, at andre ugifte kan tildeles et legat, eller flere legater i en bestemt årrække efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsen kan bestemme at andre ugifte modtager et legat i en bestemt årrække.

Bestyrelsen kan også tildele legater i en bestemt årrække til børn og unge menneskers opdragelse og uddannelse.

Bestyrelsen er berettiget til, at standse enhver nyder af allerede tildelte legater eller pensioner, disse legater eller pensioner, såfremt bestyrelsen måtte finde dette passende, under hensyntagen til nyderens værdighed og økonomiske situation.

Såfremt enker og fraskilte, der tidligere er blevet tildelt legater for en længere årrække eller pension, indgår nyt ægteskab, vil de tildelte legater eller pensioner falde bort.

Adgang til legater for personer, der har boet på det tidligere grevskab Frijsenborg

Adgang til at komme i betragtning ved uddeling af Fondens legater under § 3, punkt 2 er knyttet til følgende betingelser:

§6.1. Enten at vedkommende i de sidste 10 år forinden uddelingen har haft fast bopæl eller uafbrudt ophold på de ejendomme, som har hørt under det tidligere grevskab Frijsenborg,

§6.2. eller at de pågældende er født på ejendomme, som har hørt under det tidligere grevskab Frijsenborg og har opholdt sig der indtil det fyldte 18. år, uden hensyn til om de senere måtte have taget bopæl eller ophold andet steds.

Kvinder har, når de i øvrigt fyldestgør de foreskrevne betingelser, fortrinsvis adgang til Fondens legater under punkt 3.2.

Legaterne ydes regelmæssigt kun for ét år af gangen, men der er intet til hinder for, at samme person, når omstændighederne taler herfor, flere gange eller endog for livstid kan opnå pension fra Fonden.

Legaterne ydes ikke blot til sådanne, som helt eller delvis er ude af stand til at forsørge sig selv, f.eks. på grund af alder eller svagelighed, men kunne også, når betingelserne i øvrigt er til stede, efter bestyrelsens skøn tildeles fuldt arbejdsdygtige personer til fremme af deres velfærd, f.eks. til grundlæggelse eller udvidelse af næringsvej, indgåelse af ægteskab og lignende formål.

Bestyrelsen uddeler legaterne

Bestyrelsen beslutter hvor mange legatportioner, der skal uddeles, ligesom legatportionernes størrelse bestemmes af bestyrelsen. Bestyrelsen er dog forpligtet til, så vidt det er muligt under hensyntagen til antallet af kvalificerede legatansøgninger, at fordele den samlede årlige uddeling på følgende vis:

1. 2 % af den samlede årlige uddeling skal gå til ansøgninger i henhold til fundatsens § 3, punkt 3,

2. 81 % af den samlede årlige uddeling skal gå til ansøgninger i henhold til fundatsens § 5, og

3. 17 % af den samlede årlige uddeling skal gå til ansøgninger i henhold til fundatsens § 6.

Fristen for Fondens modtagelse af ansøgninger er den 1. maj i det år hvor der søges.

Samtlige ansøgere om legater modtager svar på deres ansøgning senest den 30. august i det år, hvor ansøgningen er modtaget af Fonden. Ansøgere som tildeles legat vil modtage legatet senest den 1. december i samme år.

Ansøgsskema Samtykke

Ansøg legat